Inez Jung
Kapelweg 121
3818 BH Amersfoort
☎ 06-54757638
inez.jung53@gmail.com

Klachtenregeling

klachtenprocedureElke Nederlandse zorgaanbieder moet vanwege de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) een regeling treffen om met eventuele klachten om te gaan. De uitgangspunten van de Wkkgz zijn:

• De therapeut dient ‘goede zorg’ te leveren.
• De therapeut dient over een klachtenregeling te beschikken.
• De therapeut dient de cliënt naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris te kunnen verwijzen.
• De therapeut dient zich aan te sluiten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie.

Sinds 1 januari 2017 moet elke zorgverlener bovenstaande aantoonbaar geregeld hebben. Concreet voor mijn praktijk, betekent dit, dat mocht er onverhoopt aanleiding zijn om een klacht in te dienen, dat

  • Het fijn is als we eerst samen de klacht kunnen bespreken en onderzoeken of we tot een bevredigende oplossing kunnen komen.
  • Mocht dit niet lukken, dat je je dan kunt wenden tot de klachtencommissie van mijn beroepsvereniging: www.sblp.nl.  Het secretariaat zal je informeren hoe je een klacht kunt indienen conform het klachtenregelement van de SBLP.
  • Als ook deze stap niet leidt tot een goede oplossing,  je de klacht kunt melden bij de geschillencommissie van de CAM-Coöperatie. Deze commissie neemt je klacht in behandeling en komt tot een voor alle partijen bindende uitspraak.
  • Wanneer je geen genoegen neemt met de uitspraak, je binnen 2 maanden na de uitspraak naar de Kantonrechter kunt.